aspirinovic:

fakat gel,yaslan yarama;  yanarak, yanarak.sylvia plath

aspirinovic:

fakat gel,
yaslan yarama;  yanarak, yanarak.

sylvia plath

ipowder:

God by Sarafinconcepts

ipowder:

God by Sarafinconcepts